Results 2021

Results 2021

Delhi Pune Bangalore Mumbai
Karnataka Gujrat Manipal Jammu&Kashmir
Bihar Guhati Nagpur Amravati
Jalgaon Maisur Rajasthan University Anna University
Osmaniya University Panjab University Madras University University of Kakata